Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Franc.jazyk/Ruský jazyk FRJ/RUJ
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravé čítanie HRC
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nem.jazyk/ Franc.jazyk/Ruský jazyk NJ/FJ/RJ
Nemecký j/Ruský j NEJ/RUJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Svet práce/technika SEE/THD
Športová príprava SRL
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova oslabených TOS
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zábavná slovenčina ZIN
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria